Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

TEDÜ Sosyoloji  Bölümünden mezun bir öğrenci

 1. Sosyolojinin temel kuram ve kavramlarının bilgisine sahip olur ve bu bilgileri farklı düzeylerde kullanabilir.
 2. Sosyolojik yöntemin uygulama ve metotlarının bilgisine sahip olur ve uygularlar.
 3. Sosyoloji biliminin diğer bilim dalları arasındaki yerini ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrar ve karşılıklı olarak katkı ve sınırlılıkları tanır.
 4. Farklı toplumları ilgilendiren ulusal ve küresel sorunlarla ilgili disiplinler arası bilgi üretir.
 5. Sosyoloji bilgi birikiminden analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünme yoluyla soru ve hipotez üretebilir, araştırma bulgularını değerlendirebilir.
 6. Basılı ve elektronik kaynakları ve veri tabanlarını kullanarak amacı doğrultusunda bilgiye ulaşır, değerlendirir ve kullanır.
 7. Mesleki etkinlik alanlarında gelişme yaratmak ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla sorumluluk ve inisiyatif alır ve işbirliği yapar.
 8. Mesleki etkinlik alanlarında işlev görebilmek için temel düzey ölçme, değerlendirme ve görüşme becerilerine sahip olur.
 9. Niteliksel ve niceliksel veri toplama yöntemlerinin temellerini öğrenir, analiz eder ve açıklayabilir.
 10. Kişisel ve mesleki gelişiminde ilgi ve merakını izleyebilir, yazılı ve sözlü etkin iletişim becerileriyle aktarabilir.
 11. Sosyoloji alanında Türkçe ve İngilizce yazını izleyebilir, yazılı ve sözlü etkin iletişim becerileriyle aktarabilir.
 12. Bireysel (yaş, cinsiyet, etnik kimlik, din ve cinsel eğilim gibi) ve kültürel farklılıklara saygı duyar, önyargısız yaklaşabilir.
 13. Sosyolojide eğitim, ölçme, değerlendirme ve veri analizi için gerekli yazılımları, teknik ve araç-gereçleri kullanır.
 14. Araştırma ve değerlendirmede ve tüm mesleki etkinliklerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bunlara uygun davranır.